Saturday, June 09, 2012

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Κρίση

Αγόρασα πρόσφατα το βιβλίο «Ο πολιτικός λόγος του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Διαβάζοντας το, βρήκα αρκετά κομμάτια επίκαιρα για τις μέρες μας. Τα παραθέτω χωρίς σχόλια:

1. Η Δημοκρατία προϋποθέτει ηγεσία που να έχη το θάρρος να λέγη την αλήθεια▪ αλλά και λαό που να έχη το θάρρος να ακούη την αλήθεια και να την τιμά. (23 Οκτ 1977)

2. Όλοι οι Έλληνες ζητούν, κανείς δεν θέλει να δώσει. (12 Ιουλ 1949)

3. Κατά κανόνα υπόσχονται τα πάντα εκείνοι που δεν έχουν καμμίαν ελπίδα να φθάσουν στην εξουσία. (27 Οκτ 1974)

4. Τα κόμματα δημιουργούνται περισσότερον για να ικανοποιήσουν φιλοδοξίας και συμφέροντα παρά για να εκφράσουν ιδέας και τάσεις λαϊκάς. Ιδρύονται και διαλύονται, συνεργάζονται και διαπληκτίζονται με τόσην προχειρότητα, ώστε ο λαός να μην δύναται να παρακολουθήση τας προκλητικάς μεταμορφώσεις των. (10 Μαι 1966)

5. Δεν είναι δύσκολο να καταρτίση κανείς ένα πρόγραμμα που θα προσφέρει τα πάντα εις τους πάντας. Ούτε είναι δύσκολο ν’ αντιγράψη, όπως κάμνουν τα περισσότερα κόμματα στον τόπο μας, τα προγράμματα άλλων χωρών, που βρίσκονται όμως ύπο διαφορετικάς συνθήκας – για να εντυπωσιάσουν. Δύσκολον είναι να γνωρίζη κανείς τι ακριβώς χρειάζεται ο τόπος του και να είναι ικανός να το πραγματοποιήση. (27 Οκτ 1974)

6. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα που διαφοροποιείται ριζικώς από το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως. Είναι όμως πρόγαμμα, κατ’εμέ, ανεδαφικόν, την εφαρμογή του οποίου δεν βλέπω εις τον ορίζοντα. Θα οδηγήση δε εις οικονομικόν και κοινωνικόν χάος. (14 Δεκ 1974)

7. Στόχος μας θα είναι η αμοιβή της εργασίας του αγρότου, του υπαλλήλου και του εργάτου αναλόγως της συμβολής των στο σχηματισμό του εθνικού ποϊόντος. Δεν είμαι όμως διατεθιμένος να εμπαίξω τους Έλληνας εργαζόμενους και να τους δώσω, για να γίνω ευχάριστος, έστω και μία δραχμή που θα τους την έπαιρνα πίσω με την εύκολη αλλ’επικίνδυνη μέθοδο του πληθωρισμού. (11 Νοε 74)

8. Πρέπει [...] να καταστή γενική συνείδηση ότι δεν είναι δυνατόν να γίνωνται παραχωρήσεις, πέραν από τα όρια που χαράσσει η εισοδηματική πολιτική του Κράτους. Είναι ανάγκη να πεισθούν όλοι και να κατανοήσουν ότι με πιέσεις και απεργίες δεν είναι δυνατόν και δεν επιτρέπεται να γίνωνται παραχωρήσεις εις βάρος του γενικώτερου συμφέροντος. (6 Μαρ 1979)

9. Για να μην εκφυλισθή ο θεσμός της απεργίας δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτής. Και στον τόπο μας γίνεται, δυστυχώς, κατάχρηση του όπλου αυτού, που εδόθη στους πολίτες για να προστατεύουν τα νόμιμα συμφέροντά τους και όχι για να πλήττουν μ’ αυτό την κοινωνία, της οποίας στο κάτω-κάτω αποτελούν και οι ίδιοι μέλη. (20 Μαι 1977)

10. Οι φοιτητές, για να γίνουν καλοί επιστήμονες, θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο με τις σπουδές τους και ολιγότερο με την πολιτική. (26 Οκτ 1980)

11. Η δημοκρατική διαδικασία μοιάζει με τα συγκοινωνούντα αγγεία. Αν δεν ανεβάσης τους αντιπάλους σου στο επίπεδο το δικό σου, θα κατεβής εξ ανάγκης στο δικό τους για να είναι δυνατός ο διάλογος. Εγώ αποτυχών στο πρώτο και μη αποδεχόμενος το δεύτερο, απεφάσισα να φύγω. Έκανα, δηλαδή, αυτό που έκανε και το λεοντάρι προκαλούμενο από το χοίρο, γιατί δεν ήθελε να λερωθή παλεύοντας μαζί του. (Οκτ 1966)

12. Δεν τολμά οιοσδήποτε επίσημος οιασδήποτε Ευρωπαϊκής χώρας να έλθη εις την Ελλάδα και να επικοινωνήση με την Κυβερνήση χωρίς να διατυπωθούν υπόνοιαι ότι έρχεται ή δια να ασκήση πίεσιν επί της Κυβερνήσεως, ή διά να συνωμοτήση με την Κυβέρνησιν εις βάρος του Ελληνικού Λαού. Αυτά λέγονται και γράφονται. Και οι ξένοι που έρχονται και φεύγουν τα διαβάζουν ... Αποτελεί αφροσύνη από μέρους των Ελλήνων να χρησιμοποιούν αυτήν την τακτική. Γιατί ημπορεί να έχωμεν υπόνοιες, ημπορεί να έχωμεν διαφωνίες, ημπορεί να ασκούμε την κριτική μας για τους ξένους κατά τρόπο ευπρεπή, δεν είναι όμως δυνατόν να τους υβρίζωμεν και να θέλωμεν να έχωμεν τη συνεργασία τους και τη συμπαράστασή τους. (20 Οκτ 1976)

13. Η πολεμική [...] ενταντίον της Δύσεως, Αμερικανών και Ευρωπαίων γίνεται με το επιχείρημα ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι δια την πτώσιν της Δημοκρατίας στον τόπο μας και την τραγωδίαν της Κύπρου. Αι κατηγορίαι όμως αυταί, κατά την γνώμην μου δεν είναι μόνον αβάσιμοι▪ είναι και πολιτικώς ύποπτοι. Υπεύθυνοι δι’ όλες αυτές τις συμφορές του Έθνους μας είμαστε εμείς και μόνον εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι προσπαθούμε να φορτόσουμε στους ξένους τις ευθύνες μας διότι δέν έχουμε το θάρρος να τις αναλάβουμε. Δεν λέγω ότι δεν μπορούν ξένες χώρες δια της πολιτικής των να βλάψουν ή να ωφελήσουν. Αλλά η ευθύνη η βασική, η ευθύνη η πρωταρχική, η ευθύνη η εθνική, βαρύνει εμάς τους Έλληνες. Αυτό είναι ελληνικόν φαινόμενον: Να φορτώνουμε πάντοτε στους ξένους τις ιδικές μας ευθύνες, τα ιδικά μας σφάλματα. Είναι μόνιμο φαινόμενο στην ιστορία του τόπου μας. Και κάποτε θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνην των πράξεών μας, των σφαλμάτων μας και κατόπιν να αναξητούμε εκείνους οι οποίοι τα ενθαρρύνουν. (16 Ιουν 1976)

14. Δυστυχώς οι ‘Ελληνες είμεθα επιρρεπείς εις την κατάχρησιν της ελευθερίας. Θα έλεγα λόγω της ιδιοσυγκρασίας, θα έλεγα λόγω κλίματος η δι’ έλλειψιν αγωγής πολιτικής. [...] Συγχέομεν την Δημοκρατίαν με την αναρχίαν και την ελευθερίαν με την ασυδοσίαν. Αλλά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης: «Ελεύθερος ουκ εστί το ό,τι αν βούλεται τις ποιείν». Δηλαδή δεν ημπορούμεν να θεωρούμεν ότι ελευθερία σημαίνει να κάνη ο καθένας ό,τι φρονεί. (12 Ιουν 1976)

15. Δεν μπορεί να προκόψη η χώρα μας, αν δεν θίξουμε τα κακώς κείμενα, που είναι δυστυχώς πολλά στον τόπο μας. Και αυτά τα κακώς κείμενα, που πολλές φορές είναι και κατοχυρωμένα, όχι μόνο τα ξέρουμε όλοι μας, αλλά και συνεχώς τα καταγγέλομεν. Επαναστατούμε όμως, όταν θίγωνται εκείνα που αφορούν εμάς τους ίδιους. (8 Σεπ 1979)

16. Ο Ελληνισμός έζησε πάντα στο πρόσκαιρο και το υπερβολικό. Μπορεί να κάμη θαύματα για μια στιγμή, μα δεν μπορεί να κάμη καμμία προσπάθεια διαρκείας▪ αλλά η πολιτική είναι κατ’ εξοχήν προσπάθεια διαρκείας. (12 Ιουλ 1945)

17. Διότι κανένας – και συνεπώς ούτε και εγώ – δεν ημπορεί να σώση έναν λαόν ενατνίον της θελήσεώς του. (10 Μαι 1966)

1 comment:

  1. Hi Nikos, could you take look at this and tell me what you think? http://www.youtube.com/watch?v=S161Kiv-CHA&feature=related

    It is about the ESM. When I saw this, I got a shock.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.